Pliki do pobrania

Regulamin szkoleń otwartych

 1. Organizatorem szkoleń otwartych jest Vavatech Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Olesińskiej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000231437, posiadająca nr NIP 5262845994, o kapitale zakładowym 54 000 PLN, zwana dalej „Vavatech”.
 2. „Szkoleniami otwartymi" nazywane są szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie http://szkolenia.vavatech.pl/katalog, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia.
 3. „Uczestnikami firmowymi” nazywane są osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w szkoleniu z oferty Vavatech poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, za które udział w szkoleniu pokrywa pracodawca.
 4. "Uczestnikami prywatnymi” nazywane są osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w szkoleniu z oferty Vavatech poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, które za szkolenie płacą ze środków prywatnych.
 5. „Osoba kontaktowa” to osoba podająca w formularzu rejestracyjnym adres e-mail w celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu. Osobami kontaktowymi mogą być uczestnicy szkoleń, lub np. osoby z działu kadr delegujący na szkolenie pracowników firmy.
 6. „Formularzem rejestracyjnym” nazywany jest formularz dostępny na stronie internetowej danego tematu kursu, w katalogu szkoleń Vavatech (http://szkolenia.vavatech.pl/katalog).
 7. „Formularzem zgłoszeniowym” nazywany jest formularz przesyłany Uczestnikowi firmowemu lub Uczestnikowi prywatnemu na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail osoby kontaktowej.
 1. Warunkiem zorganizowania przez Vavatech szkolenia otwartego jest zgłoszenie się do uczestnictwa w danym szkoleniu minimalnie 3 osób. W wyjątkowych sytuacjach, po dodatkowych uzgodnieniach i zgodzie prowadzącego zajęcia, dopuszcza się uruchomienie zajęć od 2 osób.
 2. Maksymalna liczba osób w grupie otwartej, na szkoleniach realizowanych w siedzibie Vavatech (ul. Olesińska 21, Warszawa) wynosi 10 osób.
 3. Na 7 dni przed terminem szkolenia Vavatech prześle Uczestnikom drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie organizacji przez Vavatech szkolenia wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia oraz szczegółów dotyczących płatności za szkolenie. Od momentu otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia, termin szkolenia staje się terminem gwarantowanym przez Vavatech. W przypadku poinformowania Uczestnika o odwołaniu szkolenia lub przesunięciu terminu szkolenia co najmniej na 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za powstałe z tego powodu szkody.
 4. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika firmowego do udziału w szkoleniach organizowanych przez Vavatech jest:
  1. zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego formularza rezerwacyjnego i zgłoszeniowego,
  3. potwierdzenie swojego adresu e-mail
  4. dokonanie przez Uczestnika płatności, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, znajdującymi się poniżej.
 1. Uczestnik firmowy:
  1. Płatność za szkolenie nastąpi przed szkoleniem / po szkoleniu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury proforma / faktury VAT, na numer konta podany na fakturze,
  2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Vavatech i przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub zostanie wręczona ostatniego dnia szkolenia.
  3. Firma delegująca pracownika dokonuje płatności za szkolenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury, chyba że obie strony ustalą inny termin płatności.
  4. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek podczas przerwy kawowej, lunch oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Vavatech nie zapewnia Uczestnikom dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. Cena może również obejmować inne elementy szkolenia, wymienione każdorazowo na stronie internetowej danego kursu.
 2. Uczestnik prywatny:
  1. Płatność za szkolenie nastąpi przed szkoleniem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury proformy na numer konta podany na fakturze,
  2. Uczestnik prywatny dokonuje płatności w ciągu 3 dni od dnia otrzymania faktury proforma na numer konta podany na fakturze,
  3. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Vavatech i przesłana pocztą na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub zostanie wręczona podczas szkolenia.
  4. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek podczas przerwy kawowej, lunch oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Vavatech nie zapewnia Uczestnikom dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. Cena może również obejmować inne elementy szkolenia, wymienione każdorazowo na stronie internetowej danego kursu.
 1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w szkoleniu powinna być przesłana pocztą tradycyjną na adres siedziby Vavatech, bądź elektroniczną na adres e-mail szkolenia@vavatech.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym, niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia lub niezgłoszeniem się Uczestnika na szkolenie w dniu rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności z potrącaniem kosztów poniesionych przez Vavatech w związku z organizacją szkolenia, w wysokości równej 50% ceny szkolenia.
 1. Vavatech zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu lub lokalizacji do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, o czym niezwłocznie powiadomi Uczestnika.
 2. W przypadku odwołania szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od Vavatech, w tym spowodowanych działaniem siły wyższej, kwota wpłacona przez Uczestnika prywatnego za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu przez Uczestnika numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona lub przekazem na adres wskazany przez Uczestnika. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji wskazanych w zdaniu poprzednim.
 1. Administratorem danych osobowych jest Vavatech Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Olesińskiej 21.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Vavatech nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom i podmiotom nieupoważnionym.
 3. Dane osobowe gromadzone są po uprzedniej po uprzednim wyrażeniu zgody/zgód osoby kontaktowej w celach związanych z realizacją szkolenia i/lub w celach marketingowych.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji szkolenia.
 1. Reklamacje wraz ze szczegółowym opisem problemu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@vavatech.pl.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Vavatech.
 3. Gwarancja szkolenia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient w terminie dokona płatności.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Uczestnika, na co wyraża on zgodę.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi na stronie głównej http://www.vavatech.pl nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Wiążące Uczestników są warunki aktualne w dniu przesłania formularza rejestracyjnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.

Regulamin szkoleń zamkniętych

 1. Organizatorem szkoleń zamkniętych jest firma Vavatech Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Olesińskiej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS za numerem KRS0000231437, posiadająca nr NIP 526-284-59-94, o kapitale zakładowym 54 000 PLN, zwana dalej „Vavatech”.
 2. Szkolenie zamknięte to kurs dostosowany do potrzeb szkoleniowych uczestnik(a)ów. Wśród warsztatów dedykowanych rozróżniamy
  1. Szkolenia grupowe realizowane dla zespołów pracowników z jednej firmy.
  2. Szkolenia indywidualne (VIP) realizowane dla Klientów firmowych lub prywatnych:
   • Stacjonarne, realizowane w siedzibie Vavatech, w Warszawie lub w miejscu wyznaczonym przez Klienta,
   • Zdalne (on-line), realizowane w formie wideokonferencji i zdalnego udostępniania ekranu pomiędzy trenerem, a uczestnikiem.
 3. Osoba kontaktowa to osoba podająca w formularzu rejestracyjnym adres e-mail w celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu. Osobami kontaktowymi mogą być uczestnicy szkoleń lub np. osoby z działu kadr delegujący na szkolenie pracowników firmy.
 4. Uczestnikami firmowymi nazywane są osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym Vavatech poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, za które udział w szkoleniu pokrywa pracodawca.
 5. Uczestnikami prywatnymi nazywane są osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym z oferty Vavatech poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, którzy za szkolenie płacą ze środków prywatnych.
 6. Formularzem rejestracyjnym nazywany jest formularz dostępny na stronie internetowej danego tematu kursu.
 7. Formularzem zgłoszeniowym nazywany jest formularz przesyłany Uczestnikowi firmowemu lub Uczestnikowi prywatnemu na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail osoby kontaktowej.
 1. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika firmowego do udziału w szkoleniach zamkniętych organizowanych przez Vavatech jest:
  1. akceptacja przez Osobę kontaktową oferty szkolenia na którą składa się uzgodniony z konsultantem Vavatech program zajęć oraz cena kursu,
  2. zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@vavatech.pl,
  3. dokonanie przez Uczestnika płatności, zgodnie z punktem III.1 niniejszego Regulaminu,
  4. zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika prywatnego do udziału w szkoleniach zamkniętych przez Vavatech jest:
  1. akceptacja przez Osobę kontaktową oferty szkolenia na którą składa się uzgodniony z konsultantem Vavatech program zajęć oraz cena kursu,
  2. zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: szkolenia@vavatech.pl,
  3. dokonanie przez Uczestnika płatności, zgodnie z punktem III.2 niniejszego Regulaminu,
  4. zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Uczestnik firmowy:
  1. Płatność za szkolenie zamknięte nastąpi przed szkoleniem / po szkoleniu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury proforma / faktury VAT, na numer konta podany na fakturze,
  2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Vavatech i przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub zostanie wręczona ostatniego dnia szkolenia,
  3. Firma delegująca pracownika dokonuje płatności za szkolenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury, chyba że obie strony ustalą inny termin płatności,
  4. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek podczas przerwy kawowej, lunch oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Vavatech nie zapewnia Uczestnikom dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. Cena może również obejmować inne elementy szkolenia, wymienione każdorazowo na stronie internetowej danego kursu.
 2. Uczestnik prywatny:
  1. Płatność za szkolenie nastąpi przed szkoleniem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury proformy na numer konta podany na fakturze,
  2. Uczestnik prywatny dokonuje płatności w ciągu 3 dni od dnia otrzymania faktury proforma na numer konta podany na fakturze,
  3. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Vavatech i przesłana pocztą na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub zostanie wręczona podczas szkolenia,
  4. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek podczas przerwy kawowej, lunch oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Vavatech nie zapewnia Uczestnikom dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. Cena może również obejmować inne elementy szkolenia, wymienione każdorazowo na stronie internetowej danego kursu.d) Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek podczas przerwy kawowej, lunch oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Vavatech nie zapewnia Uczestnikom dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. Cena może również obejmować inne elementy szkolenia, wymienione każdorazowo na stronie internetowej danego kursu.
 1. Rezygnacja przez Zamawiającego ze szkolenia zamkniętego powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres e–mail: szkolenia@vavatech.pl. W przypadku rezygnacji w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dokonaniem rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia dedykowanego w terminie krótszym niż 14 dni ale nie przekraczającym 7 dni przed planowaną datą szkolenia Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Vavatech w wysokości równej 50% szkolenia.
 3. W przypadku otrzymania rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia lub niezgłoszeniem się Uczestników na szkolenie w dniu rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Vavatech w wysokości równej 100% szkolenia.
 1. Vavatech zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym niezwłocznie powiadomi Osobę kontaktową.
 2. W przypadku zmiany terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od Vavatech, w tych spowodowanych działaniem siły wyższej, Vavatech ustali wspólnie z Zamawiającym datę realizacji szkolenia.
 3. Jeżeli wyznaczenie nowego terminu szkolenia okaże się niemożliwe, Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji ze szkolenia, bez ponoszenia kosztów rezygnacji.
 1. Administratorem danych osobowych jest Vavatech Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Olesińskiej 21.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Vavatech nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom i podmiotom nieupoważnionym.
 3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celach związanych z realizacją szkolenia.
 4. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji szkolenia.
 1. Reklamacje wraz ze szczegółowym opisem problemu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@vavatech.pl lub listownie na adres siedziby Vavatech.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Vavatech.
 3. Gwarancja szkolenia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient w terminie dokona płatności.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Zamawiającego, na co wyraża on zgodę.
 1. Zamawiający ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający, akceptując treść Regulaminu, oświadcza tym samym, że nie naruszy tego zakazu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi na stronie głównej http://www.vavatech.pl nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.