Czy warto robić certyfikat z Javy, a jeśli tak to jaki?

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych certyfikacji. W pierwszej kolejności omówimy egzaminy Oracle, dotyczące programowania w języku Java.

Nie wdając się w szczegóły sporu na temat sensowności zdawania certyfikatów technologicznych takich vendorów jak Oracle, Microsoft, VMware, IBM, HP, Cisco, Red Hat i in., przyznajemy, że egzaminy Oracle rzeczywiście dobrze sprawdzają wiedzę z programowania w języku Java. Innymi słowy, przypadkowa osoba raczej nie zda takiego egzaminu, musi mieć pojęcie o programowaniu, poznać pewne rzeczy, które potem zostają w głowie, a pewnych elementów nauczyć się wręcz na pamięć.

Certyfikaty Java mogą więc być jedną ze wskazówek podczas rekrutacji dla pracodawców, którzy szukają obiektywnego potwierdzenia kompetencji kandydatów, szczególnie w przypadkach, gdy trudno jeszcze te kompetencje udokumentować dużym doświadczeniem w projektach i referencjami, lub gdy doświadczenie jest, ale dotyczy innych technologii. Zdobycie certyfikatu jest też dowodem zaangażowania. Przejście pełnej ścieżki szkoleniowej niezbędnej dla uzyskania wyższych kwalifikacji wymaga nierzadko dużego nakładu pracy niezbędnej do usystematyzowania i poszerzenia wiedzy. Innym argumentem przemawiającym za zdawaniem certyfikatów Java są przetargi, w których od czasu do czasu wymagana jest potwierdzona certyfikatem znajomość technologii, np. Web Service, EJB, JPA. Warto przy tym mieć na uwadze, że nie można przystępować do egzaminów z Java EE bez wcześniejszego zaliczenia Java SE na poziomie Professional (tzw. OCPJP), dlatego do zdobycia tego tytułu chcielibyśmy zachęcić w pierwszej kolejności. Pozostaje pytanie w której wersji, a mamy tutaj spory wybór.

Wraz z kolejnymi wersjami Javy, Oracle oferuje też kolejne wersje egzaminów z Java SE. Trzeba przyznać, że od wersji Java 7 Oracle skomplikował ścieżkę egzaminacyjną. Do wersji 6 wystarczyło zdać jednoetapowy egzamin, aby cieszyć się tytułem „Oracle Certified Professional, Java SE Programmer” (OCPJP). Obecnie, nowi adepci Javy muszą zaliczyć egzamin na poziomie „Oracle Certified Associate, Java SE Programmer” (OCAJP), aby przystąpić do egzaminu OCPJP. Na etapie Associate pytania dotyczą głównie języka, w części Professional zaś zaawansowanych aspektów języka i wybranych elementów API platformy Javy SE, niektórych bardzo szczegółowo. Zaletą tego podejścia jest jednak to, że można ścieżkę edukacyjną i egzaminacyjną podzielić na etapy, już po pierwszym z nich cieszyć się podstawowym certyfikatem i mierzyć wyżej. Tak też przygotowaliśmy naszą ofertę szkoleń przygotowujących do certyfikacji od wersji 7. Na egzaminach od wersji 7 jest istotnie mniej czasu na odpowiedź niż wcześniej (100 sekund na pytanie w stosunku do 150 w wersji 6). Zwracamy na to uwagę szczególnie zdającym taki egzamin po raz pierwszy. Brak czasu zwiększa presję w czasie egzaminu, trzeba bardzo szybko czytać i myśleć, dlatego odradzamy przystępowanie do OCPJP bez praktycznego doświadczenia w realizacji kliku Javowych projektów, a nawet do OCAJP bez przerobienia porcji przykładowych pytań.

Poniżej przedstawiamy porównanie zakresów szkoleń z Javy SE uwzględniający różne wersje egzaminu oraz nasze standardowe szkolenie J-PD ukierunkowane bardziej na wiedzę praktyczną, bez poznawania wszystkich szczegółów wymaganych na egzaminach, ale za to poruszające wiele dodatkowych tematów.

  • Znaczenie symboli:
  • ● – temat w pełni omówiony, ●+ – jeszcze bardziej szczegółowo niż w pozostałych wersjach
  • ○ – temat pobieżnie omówiony
  • ↺ – szybkie przypomnienie i uporządkowanie wiedzy
  • – – temat nie wchodzi w zakres szkolenia
Temat J-PD OCPJP 6 OCAJP 7 OCPJP 7 OCAJP 8 OCPJP 8
Instrukcje sterujące, operatory, zmienne i deklaracje, metody
Typy liczbowe i arytmetyka
Obiekty, zasada działania referencji w Javie
Klasy, pola i metody, elementy instancyjne i statyczne
Modyfikatory widoczności
Przeciążanie metod
Dziedziczenie i nadpisywanie metod
Klasy abstrakcyjne i interfejsy
Wyjątki
Klasy zagnieżdżone, lokalne i anonimowe
Lambda wyrażenia i referencje do metod
Wybrane wzorce projektowe i pojęcia programowania obiektowego
Budowanie i uruchamianie aplikacji z wiersza poleceń (javac, java, jar)
Obsługa napisów (String, StringBuilder)
Tablice
Porównywanie obiektów
Kolekcje ●+
Typy generyczne
Strumienie i funkcyjny styl programowania
Podstawowe wejście/wyjście za pomocą strumieni binarnych i tekstowych
Obsługa konsoli
Serializacja
Obsługa plików za pomocą elementów pakietu java.nio.file
Przetwarzanie tekstu: Scanner, Matcher, wyrażenia regularne
Obsługa czasu w Java 8 (java.time)
Formatowanie liczb, daty i czasu
Lokalizacja (tłumaczenie) aplikacji, ResourceBundle
Podstawowy dostęp do baz danych, JDBC
Wątki, synchronizacja za pomocą elementów języka ●+
Elementy pakietu java.util.concurrent
Tworzenie prostych aplikacji okienkowych w Swingu
Narzędzia do budowania projektów: Ant, Maven
Pisanie testów jednostkowych w JUnit
Informacje o egzaminie i przykładowe pytania

Pobierz powyższą tabelę w formacie PDF

Jak widać zakres tematyczny poszczególnych wersji egzaminu różni się. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Oracle chce szczególną uwagę uczących się zwrócić na (na szczęście tylko wybrane) nowe elementy wprowadzane w kolejnych wersjach platformy Java (np. java.nio.file w wersji 7, „funkcyjność” i java.time w wersji 8). Jednocześnie zaczyna brakować miejsca na wcześniej dominujące elementy (np. strumienie I/O, posortowane kolekcje, niskopoziomowa synchronizacja – co do których obecnie wystarczy pobieżna znajomość, a nie tak szczegółowa jak w wersji 6).

Chęć zdobycia certyfikatu może być świetną motywacją do nauki, a jego uzyskanie ukoronowaniem pewnego etapu, dającym nie tylko satysfakcję, ale też realnie podnoszącym wartość na rynku pracy. Mimo nieco wyższych kosztów, zachęcamy raczej do dwuetapowej certyfikacji z nowszych wersji Javy. Od 3-4 lat najpopularniejsza wśród kursantów jest wersja 7, ale w naturalny sposób zwiększa się już zainteresowanie najnowszą wersją Javy i egzaminu.

Do egzaminu można przygotowywać się i przystępować indywidualnie. Osoba posiadająca doświadczenie w programowaniu, po przerobieniu przykładowych testów powinna bez większego problemu zdać egzamin OCAJP. Ze swej strony jednak zapraszamy na nasze wyspecjalizowane szkolenia przygotowujące do egzaminów Oracle, których program podporządkowany jest zakresowi danej wersji egzaminu, gdzie będą mogli Państwo poznać wszelkie wymagane szczegóły i wyjaśnić wszelkie wątpliwości, gdzie wspólnie rozwiążemy przykładowe pytania a na przykładach zobaczymy jak i dlaczego te rzeczy działają. Dla mniej doświadczonych lub chcących w ten sposób poznawać najnowszą wersję Javy – przygotowanie do OCAJP; dla kontynuujących naukę lub bardziej doświadczonych, którzy czują, że potrzebują wsparcia dopiero od tego etapu – przygotowanie do OCPJP. Udział w naszym kursie daje też możliwość zakupu vouchera na egzamin w promocyjnej cenie.