Entity Framework Core 3.1 – poziom zaawansowany - 3 pytania i odpowiedzi ze szkolenia (sierpień 2021)

Seria pytań uczestników, które pojawiły się podczas szkolenia Entity Framework Core 3.1 – poziom zaawansowany realizowanego w dniach 19-20.08.2021 r.


W jaki sposób anulować długotrwające zapytania w EF Core?

Generalnie powinno działać anulowanie zadań za pomocą CancellationToken jak w przykładzie:private static async Task CancelTestAsync(ShopContext context)
    {
      CancellationTokenSource cts = new CancellationTokenSource(TimeSpan.FromSeconds(10));

      CancellationToken token = cts.Token;

      context.Database.SetCommandTimeout(TimeSpan.FromSeconds(0));

      var query = (from a in context.Customers
            from b in context.Customers
            select new { a, b.FirstName });


      var customers = await query.ToListAsync(token);
    }
 

Niestety EF Core 5 nie przerywa takiej operacji na bazie danych.
Można jednak stworzyć obejście z użyciem metody SqlCommand.Cancel() z ADO.NETSqlConnection connection = (SqlConnection)context.Database.GetDbConnection();
 var sql = query.ToQueryString();
 SqlCommand command = new SqlCommand(sql, connection);
 token.Register(() => command.Cancel());
connection.Open();
 var reader = command.ExecuteReader();
 try
 {
   while (reader.Read())
   {
     // TODO: Map
   }
 }
 catch (SqlException e)
 {
   Debug.WriteLine("Cancelled.");
 }
 finally
 {
   connection.Close();
 }

Niestety mapowanie na obiekty trzeba napisać ręcznie.

W jaki efektywnie sposób usuwać obiekt wg id?

W EF Core do usuwania obiektów służy metoda Remove(TEntity entity);public void Remove(int id)
{
  Customer customer = context.Customers.Find(id);
  context.Customers.Remove(customer);
  context.SaveChanges();
  
}
 

Niestety takie podejście wysyła 2 zapytania do bazy danych.
Można to zoptymalizować tworząc fake'owy obiekt z ustawionym id:public void Remove(int id)
{
  Customer customer = new Customer { Id = id};
  context.Customers.Remove(customer);
  context.SaveChanges();
  
}
 

Dzięki temu otrzymujemy tylko jedno zapytanie do bazy danych.
Jeśli chcemy uzyskać uniwersalną metodę to można utworzyć metodą rozszerzającą Remove, która przyjmuje tylko sam identyfikator:public static class DbSetExtensions
  {
    public static void Remove(this DbSet dbset, TValue id)
      where TEntity : class, new()
      where TValue : struct

    {
      var context = dbset.GetService().Context;

      var keyName = GetKeyName(context);

      TEntity entity = new();

      entity.GetType().GetProperty(keyName).SetValue(entity, id);

      context.Remove(entity);
    }

    private static string GetKeyName(DbContext context)
    {
      var keyName = context.Model.FindEntityType(typeof(TEntity)).FindPrimaryKey()
        .Properties
        .Select(x => x.Name)
        .Single();

      return keyName;
    }
  }
 

Dzięki temu możemy usuwać dowolne encje w prosty sposób za pomocą samego identyfikatora


public void Remove(int id)
{
  context.Customers.Remove(id);
  context.SaveChanges();
}
 

Czy w EF Core jest wsparcie do tworzenia tabel historycznych?

Od SQL Server 2016 jest świetny mechanizm Temporal Tables(nie mylić z Temporary Tables).

Niestety EF Core 5 go nie wspiera. Jedynie rozwiązanie to utworzenie własnej migracji, która utworzy tabelę historyczną na podstawie tabeli oryginalnej oraz modyfikowanie zapytania SQL za pomocą interceptorów.

Natomiast możliwe, że nadchodzący EF Core 6 będzie obsługiwał ten mechanizm.