Współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym

logo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
logo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Dziś rozpoczynamy współpracę z nowym klientem: Polskim Towarzystwem Ekonomicznym z oddziałem w Bydgoszczy, która odbywać się będzie dzięki wygranemu przez nas postępowaniu w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Czym jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne?

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne to niezależne stowarzyszenie ekonomistów. Jego cele statutowe to:

 • popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
 • działalność opiniotwórcza,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • integracja środowiska ekonomistów,

a realizowane są one poprzez:

 • aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych,
 • organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
 • wydawanie publikacji naukowych,
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych,
 • opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych,
 • tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych o profilu ekonomicznym,
 • wspieranie wydawania dwumiesięcznika “Ekonomista”,
 • przyznawania dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • przyznawania nagrody za najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii,
 • wydawanie Biuletynu PTE.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt innowacyjny, partnerski, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w okresie 01.10.2020-30.09.2022 na obszarze Polski we współpracy ponadnarodowej z partnerem z Włoch.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego z Włoch modelu reskillingu dla kadry małych przedsiębiorstw z branży usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, tak by zwiększyć efektywność działania poprzez przygotowanie kadry do zmian wynikających z pojawienia się m.in. nowych technologii/automatyzacji. Projekt realizowany jest przez ponadnarodowe partnerstwo, w skład którego wchodzą:

 • Partner wiodący – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy,
 • Partner krajowy – Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Anna Dudzic-Koc,
 • Partner ponadnarodowy – EUROFORM RFS, Włochy.

Produktem projektu będzie innowacyjna Instrukcja i platforma RESKILLING, jako całość stanowiąca narzędzie RESKILLING. Narzędzie będzie składało się z platformy informatycznej oraz instrukcji zawierających wskazówki, w jaki sposób z tej platformy korzystać, jak również dodatkowe materiały usprawniające proces reskillingu w danym podmiocie. Narzędzie będzie miało za zadanie wyznaczenie ścieżki rozwoju pracownika, na podstawie analizy trendów i zmian w branży, jak również diagnozy potencjału kompetencyjno-kwalifikacyjnego danego pracownika, z uwzględnieniem kosztów i korzyści wdrożenia możliwych do zastosowania rozwiązań, a następnie krok po kroku przeprowadzenie podmiotu przez proces reskillingu. Szczegółowy opis funkcjonalności platformy wskazany został w specyfikacji.

Narzędzie przeznaczone jest dla małych przedsiębiorstw z branży usług opiekuńczych. Opracowany model reskillingu powinien być możliwy do aplikowania również w średnich podmiotach z branży, ewentualnie również w innych sektorach gospodarki.

Platforma RESKILLING

Platforma RESKILLING będzie narzędziem integrującym funkcjonowanie 3 modułów:

 • diagnozy i obserwacji postępów (identyfikacja potrzeb kadry zarządzającej i pracowników) w 4 obszarach kompetencyjnych
  • kompetencji technicznych/technologicznych,
  • kompetencji społeczno-interpersonalnych,
  • kompetencji wykonawczych,
  • kompetencji organizacyjnych,
 • zaleceń (narzędzie wdrożenia działań reskillingowych), w tym:
  • planowanie procesu zdobywania kompetencji,
  • mechanizm kodowania wyników (postępów pracowników) na ścieżce reskillingu,
 • analizy finansowej (do kalkulacji kosztów i korzyści wdrożenia ZALECEŃ i weryfikacji w oparciu o analizę obserwacji postępów, na podstawie algorytmu kalkulującego koszty poszczególnych rekomendowanych działań i szacowane korzyści ich wdrożenia, jako narzędzie niwelujące obawy i wątpliwości co do zasadności stosowania modelu.

Platforma RESKILLING składać się będzie ze strony internetowej ogólnodostępnej dotyczącej zagadnień reskillingu zawierającej zakładki m.in. takie jak aktualności, materiały do pobrania (typu pdf, jpg, doc, docx, xls, rar itp.) oraz zasadniczej platformy dostępnej po zalogowaniu wraz z wyodrębnioną częścią diagnostyczną, modułem wyceny kosztów i korzyści oraz częścią e-lerningową.

Warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu było dysponowanie minimum dwoma programistami, którzy posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć związanych z przedmiotem zamówienia tj. opracowywanie rozwiązań informatycznych o podobnym zakresie technicznym. Warto nadmienić, że do otrzymania maksymalnej liczby punktów było konieczne, aby wskazane osoby posiadały łącznie doświadczenie w aż 30 różnych projektach informatycznych. Nasi pracownicy oczywiście spełnili to kryterium.

Użyte technologie

Do stworzenia platformy zostaną użyte następujące technologie:

 • baza danych MySQL
 • framework Spring
 • biblioteka React

Szukasz platformy internetowej skrojonej
pod Twoje potrzeby?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a opowiemy Ci o szczegółach!

Zapraszamy do kontaktu