Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

stop-heritage-crime.org jest to platforma badawczo – edukacyjna wymiany doświadczeń w dziedzinie zapobiegania przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu.

Celem bezpośrednim projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi dobrami kultury między specjalistami służb ochrony dziedzictwa kulturowego Polski i Norwegi oraz opracowanie wzorcowych, skutecznie zwalczających przemyt, metod gotowych do wdrożenia przez odpowiednie instytucje z Polski i Norwegii.

Platforma opublikowana jest w 3 językach.