Podpisaliśmy umowę z Instytutem Badań Edukacyjnych!

Logo Instytutu Badań Edukacyjnych
Logo Instytutu Badań Edukacyjnych

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z Instytutem Badań Edukacyjnych. Oferta naszej firmy okazała się najkorzystniejsza spośród propozycji złożonych w ramach przetargu nieograniczonego.

Czym zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych?

Instytut Badań Edukacyjnych jest instytutem badawczym pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. W ramach swoich działań:

 • uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych,
 • przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze,
 • wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną,
 • promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań.

Szczegóły projektu

W ramach współpracy nasza firma opracuje narzędzie służące do digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest wyodrębnioną częścią Krajowego Systemu Kwalifikacji, systemem, w którym opisane, uporządkowane i zebrane są różne kwalifikacje. ZSK został uregulowany ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (dalej: ustawa o ZSK). Celem tej regulacji jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce (poprzez wzrost liczby osób uczących się i zwiększenie efektywności inwestycji w kapitał ludzki) oraz zwiększenie dopasowania popytu i podaży na rynku pracy, szczególnie w odniesieniu do kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego.

ZSK ma również służyć promowaniu i realizacji polityki na rzecz uczenia się przez całe życie (ang. Lifelong Learning; LLL). Zgodnie z ideą stojącą za systemem, sposób nabywania kompetencji (edukacja formalna, pozaformalna, nieformalne uczenie się) jest mniej istotny niż osiągnięte efekty uczenia się. Wprowadzone ustawą o ZSK rozwiązania i mechanizmy służą bardziej efektywnej realizacji polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, która odpowiada potrzebom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Celem ZSK jest zwiększenie dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce, a poprzez przypisanie kwalifikacjom włączonym do ZSK poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, wzajemne odniesienie tych kwalifikacji oraz odniesienie ich do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. ZSK zapewnia możliwość m.in. uznawania efektów uczenia się uzyskanych w edukacji pozaformalnej i poprzez uczenie się nieformalne, a także możliwość etapowego gromadzenia oraz uznawania osiągnięć.

Niniejsze zamówienie zostanie wykonane w ramach realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu systemowego „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu - ZSK4”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie przystępności kwalifikacji oraz usprawnienie procesu ich zdobywania. W wyniku wykonania zamówienia zostanie stworzone - od strony projektowej, graficznej i programistycznej - innowacyjne narzędzie służące do digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Standard Open Badges

W Systemie będzie możliwość tworzenia, przyznawania, przechowywania oraz udostępniania przyznanych cyfrowych odznak w standardzie Open Badges.

Standard Open Badges to zestaw specyfikacji i otwartych standardów opracowanych pierwotnie przez Mozilla Foundation. Tworzony projekt będzie zgodny z Open Badges 2.1.

Zakres prac oraz oprogramowanie

Zakres prac programistycznych obejmie w szczególności:

 • prace analityczno - projektowe, w tym przygotowanie: projektu techniczno-funkcjonalnego, projektów ekranów UX oraz projektu szaty graficznej systemu,
 • implementację systemu, oraz jego wdrożenie produkcyjne,
 • przygotowanie i przeprowadzenie testów (testy funkcjonalne, testy obciążenia, wydajności, bezpieczeństwa (w tym testów penetracyjnych),
 • zapewnienie usługi administrowania infrastrukturą serwerową oraz administrowania Systemu przez okres 24 miesięcy.

a oprogramowanie będzie składało się z następujących części:

 • Moduł Administracyjny aplikacji webowej,
 • Moduł Wydawcy aplikacji webowej,
 • Moduł Użytkownika Końcowego aplikacji webowej,
 • Aplikacja mobilna Użytkownika Końcowego.

Zostanie również zapewniona usługa późniejszych prac rozwojowych systemu, gwarancji oraz wsparcia technicznego. Przeprowadzimy również szkolenie dla użytkowników systemu.

W skład zespołu projektowego wejdzie:

 • Project Manager,
 • Programiści: dwóch z nich zajmie się backendem systemu (Backend developer), trzeci będzie prowadził prace nad front-endem (Frontend developer,
 • Analityk Biznesowy,
 • UX/UI Designer.

Technologie

Do pracy przy projekcie zostaną wykorzystane następujące technologie:

 • język programowania Java,
 • framework Spring, Hibernate
 • baza danych PostgreSQL,
 • oraz framework frontendowy Vue.js.
 • Tomcat oraz PrimeVue>

Szukasz systemu internetowego skrojonego
pod Twoje potrzeby?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a opowiemy Ci o szczegółach!

Zapraszamy do kontaktu

Podpisaliśmy umowę z Instytutem Badań Edukacyjnych!

Logo Instytutu Badań Edukacyjnych
Logo Instytutu Badań Edukacyjnych

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z Instytutem Badań Edukacyjnych. Oferta naszej firmy okazała się najkorzystniejsza spośród propozycji złożonych w ramach przetargu nieograniczonego.

Czym zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych?

Instytut Badań Edukacyjnych jest instytutem badawczym pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. W ramach swoich działań:

 • uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych,
 • przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze,
 • wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną,
 • promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań.

Szczegóły projektu

W ramach współpracy nasza firma opracuje narzędzie służące do digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest wyodrębnioną częścią Krajowego Systemu Kwalifikacji, systemem, w którym opisane, uporządkowane i zebrane są różne kwalifikacje. ZSK został uregulowany ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (dalej: ustawa o ZSK). Celem tej regulacji jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce (poprzez wzrost liczby osób uczących się i zwiększenie efektywności inwestycji w kapitał ludzki) oraz zwiększenie dopasowania popytu i podaży na rynku pracy, szczególnie w odniesieniu do kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego.

ZSK ma również służyć promowaniu i realizacji polityki na rzecz uczenia się przez całe życie (ang. Lifelong Learning; LLL). Zgodnie z ideą stojącą za systemem, sposób nabywania kompetencji (edukacja formalna, pozaformalna, nieformalne uczenie się) jest mniej istotny niż osiągnięte efekty uczenia się. Wprowadzone ustawą o ZSK rozwiązania i mechanizmy służą bardziej efektywnej realizacji polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, która odpowiada potrzebom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Celem ZSK jest zwiększenie dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce, a poprzez przypisanie kwalifikacjom włączonym do ZSK poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, wzajemne odniesienie tych kwalifikacji oraz odniesienie ich do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. ZSK zapewnia możliwość m.in. uznawania efektów uczenia się uzyskanych w edukacji pozaformalnej i poprzez uczenie się nieformalne, a także możliwość etapowego gromadzenia oraz uznawania osiągnięć.

Niniejsze zamówienie zostanie wykonane w ramach realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu systemowego „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu - ZSK4”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie przystępności kwalifikacji oraz usprawnienie procesu ich zdobywania. W wyniku wykonania zamówienia zostanie stworzone - od strony projektowej, graficznej i programistycznej - innowacyjne narzędzie służące do digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Standard Open Badges

W Systemie będzie możliwość tworzenia, przyznawania, przechowywania oraz udostępniania przyznanych cyfrowych odznak w standardzie Open Badges.

Standard Open Badges to zestaw specyfikacji i otwartych standardów opracowanych pierwotnie przez Mozilla Foundation. Tworzony projekt będzie zgodny z Open Badges 2.1.

Zakres prac oraz oprogramowanie

Zakres prac programistycznych obejmie w szczególności:

 • prace analityczno - projektowe, w tym przygotowanie: projektu techniczno-funkcjonalnego, projektów ekranów UX oraz projektu szaty graficznej systemu,
 • implementację systemu, oraz jego wdrożenie produkcyjne,
 • przygotowanie i przeprowadzenie testów (testy funkcjonalne, testy obciążenia, wydajności, bezpieczeństwa (w tym testów penetracyjnych),
 • zapewnienie usługi administrowania infrastrukturą serwerową oraz administrowania Systemu przez okres 24 miesięcy.

a oprogramowanie będzie składało się z następujących części:

 • Moduł Administracyjny aplikacji webowej,
 • Moduł Wydawcy aplikacji webowej,
 • Moduł Użytkownika Końcowego aplikacji webowej,
 • Aplikacja mobilna Użytkownika Końcowego.

Zostanie również zapewniona usługa późniejszych prac rozwojowych systemu, gwarancji oraz wsparcia technicznego. Przeprowadzimy również szkolenie dla użytkowników systemu.

W skład zespołu projektowego wejdzie:

 • Project Manager,
 • Programiści: dwóch z nich zajmie się backendem systemu (Backend developer), trzeci będzie prowadził prace nad front-endem (Frontend developer,
 • Analityk Biznesowy,
 • UX/UI Designer.

Technologie

Do pracy przy projekcie zostaną wykorzystane następujące technologie:

 • język programowania Java,
 • framework Spring, Hibernate
 • baza danych PostgreSQL,
 • oraz framework frontendowy Vue.js.
 • Tomcat oraz PrimeVue>

Szukasz systemu internetowego skrojonego
pod Twoje potrzeby?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a opowiemy Ci o szczegółach!

Zapraszamy do kontaktu