Ponowna współpraca z Ogolnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków

logotyp Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
logotyp Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Rozpoczynamy dziś kolejny projekt realizowany dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Z ramienia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, OTOP zlecił nam realizację nowego, rozbudowanego projektu w ramach przedsięwzięcia dotyczącego monitoringu ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 na lata 2023-2025.

Powierzono nam wsparcie techniczne i wprowadzanie modyfikacji do systemu informatycznego dostępnego pod adresem monitoringptakow.gios.gov.pl, bazy danych, modułu Workflow i Portalu Mapowego.

Wsparcie techniczne i modyfikacje systemu

 • Będziemy opracowywać informacje o programach prowadzonych przez GIOŚ, generować formularze dla obserwatorów, zamieszczać wyniki analiz.
 • Wprowadzimy modyfikacje poprawiające funkcjonalność i dostępność systemu webowego.
 • Strona będzie dostosowana do przeglądarek Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome oraz będzie spełniała aktualne wymogi prawne dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

Usługa utrzymania ciągłości działania PBD MPP, WFMA, PM GIS i serwisu internetowego monitoringptaków.gios.gov.pl obejmuje prace o charakterze operacyjnym, zapewniające ich nieprzerwane, bezawaryjne i bezpieczne działanie, realizowane przez Wykonawcę m.in. w oparciu o procesy i funkcje zgodne z biblioteką ITIL, w odniesieniu do wszystkich komponentów i środowisk infrastrukturalnych systemu. Usługę rozlicza się w oparciu o odchylenia od wskazanego poniżej poziomu dostępności.

Baza danych, moduł Workflow, portal mapowy

 • Zajmiemy się aktualizacją, utrzymaniem, przebudową i rozbudową bazy danych w celu poprawy wydajności Ptasiej Bazy Danych Monitoringu Ptaków Polski.
 • Będziemy utrzymywali i modyfikowali moduł Workflow do gromadzenia danych z prac terenowych i wspierania sieci obserwacyjnej oraz portalu mapowego GIS w zakresie programów monitoringowych.
 • Przebudowa i rozbudowa portalu mapowego obejmie między innymi aktualizację szaty graficznej, wprowadzenie filtrowania kaskadowego, eksport wykresów czy stworzenie dodatkowych warstw dostępnych po zalogowaniu się.

Dyrektywa INSPIRE

Wszelkie zmiany elementów informatycznych MPP muszą zostać wykonane w sposób spełniający wymogi dyrektywy INSPIRE i rozporządzeń wykonawczych w zakresie INSPIRE oraz zgodny z rozwiązaniami wypracowanymi przez Zamawiającego dla systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Ponadto, podczas realizacji umowy Wykonawca zapewni bieżącą współpracę merytoryczną i techniczną z Zamawiającym w zakresie wynikającym z konieczności spełniania wymogów INSPIRE w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na szeroki zakres zamówienia, do jego realizacji kierujemy większy zespół, składający się z:

 • Project Magagera,
 • Team Leadera,
 • kilku programistów backend i frontend,
 • Analityk,
 • Specjalista ds. baz danych.

Wykorzystywane technologie: Java, Spring, Hibernate, JSP, JavaScript, Angular