Współpraca z Ministerstwem Zdrowia

Grafika z logo Ministerstwa Zdrowia
Grafika z logo Ministerstwa Zdrowia

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy kolejną współpracę z Ministerstwem Zdrowia na drodze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie organizowane było przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia. Do zadań Zakładu należą m.in.:

 • prowadzenie postępowań o udzielenia zamówień publicznych,
 • realizacja kontraktów będących następstwem złożonych zamówień,
 • szkolenie pracowników jednostek działających w ochronie zdrowia w zakresie
 • prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

Wspomniane szkolenia organizowane są już od ponad 25 lat przez grono wysoko wykwalifikowanych wykładowców i interpretatorów przepisów z dziedziny zamówień publicznych.

Rozwój aplikacji webowej

W ramach współpracy zajmiemy się świadczeniem usług z zakresu rozwoju aplikacji webowej platformy BASiW i infrastruktury bazodanowej będącej głównym źródłem danych umieszczanych na platformie na potrzeby Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia w związku z realizacją projektu pn. Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. System BASiW (Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych) zawiera mapy potrzeb zdrowotnych, które są dokumentami określającymi specyfikę potrzeb zdrowotnych danego regionu oraz wspierającymi proces podejmowania decyzji dotyczących podziału środków inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia. Celem Projektu jest wskazanie kierunków zmian potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz priorytetów działań pozwalających na efektywne zabezpieczenie tych potrzeb.

Mapy potrzeb zdrowotnych zostały opracowane dla 32 grupy chorób (podzielonych na Moduł A i B oraz kardiologię i onkologię). Każda z nich odnosi się do trzech obszarów:

 • Lecznictwa zamkniętego (uwzględniającego lecznictwo szpitalne, opiekę paliatywną i hospicyjną, świadczenia kontraktowane odrębnie, świadczenia wysokospecjalistyczne),
 • AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna uwzględniająca świadczenia diagnostyczno- lecznicze w ramach AOS, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne),
 • POZ (podstawowa opieka zdrowotna).

Świadczone usługi będą opierać się na zasadzie konsultacji eksperckich (w głównej mierze osobistych, ale także telekonferencyjnych, telefonicznych, drogą korespondencji elektronicznej, w zależności od potrzeb Zamawiającego) oraz realizacji zadań programistycznych w obszarze Java, JavaScript, html, SQL i Linux (wsparcie konfiguracji).

Zakres zadań

W zakres wykonywanych przez nas zadań będą wchodzić:

 • Opracowanie nowych form wizualizacji (tabele, mapy, wykresy) danych posiadanych przez Zamawiającego, przygotowanych w oparciu o takie biblioteki jak HighCharts, HighMaps, d3js itp., oraz przygotowanie kodu w języku Java/JavaScript/html umożliwiającego wdrożenie zaproponowanych rozwiązań.
 • Optymalizacja konfiguracji serwerów bazodanowych i webowych Zamawiającego (w tym analizę aktualnej konfiguracji, wskazanie błędów, nieoptymalnych rozwiązań i przedstawienie propozycji wydajniejszej konfiguracji środowiska serwerowego).
 • Konfiguracja i optymalizacja baz danych MySQL (w tym analizę istniejących rozwiązań, wskazanie błędów konfiguracji i przedstawienie propozycji wydajniejszej konfiguracji środowiska serwerowego i bazodanowego).
 • W przypadku nowotworzonych baz udzielenie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowej i wydajnej konfiguracji środowiska serwerowego i bazodanowego.
 • Optymalizacja zapytań SQL (w tym analiza logów i wskazanie źle realizowanych zapytań oraz przedstawienie propozycji wydajniejszej składni zapytań).
 • Konfiguracja serwera Shiny wraz z aplikacją webową (w tym zaproponowanie wydajnej i bezpiecznej konfiguracji serwera i aplikacji oraz udzielenie wsparcia merytorycznego podczas wdrożenia).

Wysoko wykwalifikowani specjaliści IT

Warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu było dysponowanie wysoko wykwalifikowanym personelem, posiadającym niżej wymienione umiejętności:

 • Programista posiadający doświadczenie zawodowe przy programowaniu w języku Java/JavaScript/html,
 • Programista posiadający doświadczenie zawodowe przy optymalizacji konfiguracji serwerów webowych,
 • Programista posiadający doświadczenie zawodowe przy konfiguracji i optymalizacji baz danych i zapytań SQL.

Warto również wspomnieć, że dodatkowo punktowany był udział osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w minimum 3 międzynarodowych konferencjach z obszaru data science i programowania. Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, iż nasi pracownicy bez problemu wykazali się powyższym doświadczeniem, dzięki czemu udało nam się uzyskać maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium.

Prace nad projektem będą trwały niecałe 9 miesięcy, do końca listopada 2021 roku.

Szukasz aplikacji webowej skrojonej
pod Twoje potrzeby?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, a opowiemy Ci o szczegółach!

Zapraszamy do kontaktu