7. rok współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska

logotyp Ministerstwa Klimatu i Środowiska
logotyp Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W 2024 r. podpisujemy kolejną umowę z Ministerstwem Klimatu na wsparcie, utrzymanie i rozwój systemu Wykaz.

Czym jest system "Wykaz"

Jak czytamy na stronie Ministerstwa, Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska jest obszerną bazą danych i obejmuje dokumenty zgromadzone w departamentach i wydziałach, a wśród nich: decyzje administracyjne wydawane w sprawach związanych ze środowiskiem i jego ochroną wraz z wnioskami o ich wydanie, w tym m.in. pozwolenia emisyjne, decyzje związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami, wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną, zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt, zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom, postanowienia w sprawie zażaleń na postanowienia regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, deklaracje środowiskowe, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), decyzje odmawiające udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, prognozy i raporty o oddziaływaniu na środowisko, przeglądy ekologiczne oraz określone opinie i ekspertyzy.

Co robimy

Nasza codzienna praca polega przede wszystkim na zapewnieniu stabilności działania systemu, jego bezawaryjności i wprowadzania usprawnień podnoszących komfort pracy przy tej platformie.

W 2018 roku wykonaliśmy aktualizację komponentów wchodzących w skład tej aplikacji - systemu RedHat, bazy danych Oracle oraz Javy.

Głównym wyzwaniem w rozwoju tej aplikacji jest duża złożoność całego systemu jak i wielkość bazy danych (ok. 30 mln rekordów).

Aplikacja działa w technologiach Java 6, jboss, Oracle DB, JSF, Ant, RedHat.