Ochrona danych osobowych w firmie Vavatech Sp. z o.o.

W sprawach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w firmie Vavatech Sp. z o.o. prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane kontaktowe: Marek Czechowski adres e-mail: iod@vavatech.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vavatech Sp. z o.o. którą reprezentuje Mirosław Makaroś - Prezes Zarządu.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w spółce Vavatech sprawuje inspektor ochrony danych: Marek Czechowski, e-mail: iod@vavatech.pl.

3. W spółce Vavatech dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów wynikających z:

4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 3 mogą być:

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:

6. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.