Prince 2 logo

PRINCE2

PRINCE2 to metodyka zarządzania projektami, którą można zastosować w każdym projekcie niezależnie od jego rodzaju, organizacji i skali.

PRINCE2 (PRojetects IN Controlled Environments - Projekty w w sterowalnym środowisku) jest metodyką zarządzania projektami, która w oparciu o doświadczenia pochodzące z tysięcy projektów. Jest to na tyle ogólna metodyka, że możliwe jest stosowanie jej w zasadzie w każdym projekcie, niezależnie od jego rodzaju, organizacji, skali czy też innych aspektów.

STRUKTURA PRINCE2

Metodyka PRINCE2 składa się z czterech zintegrowanych elementów, którymi są: pryncypia, tematy, procesy oraz środowisko projektu.

PRYNCYPIA

Pryncypia to podstawowe nakazy i dobre praktyki określające czy projekt jest faktycznie zarządzany z wykorzystaniem metodyki PRINCE2. Siedem pryncypiów PRINCE2 to:

 • Ciągła zasadność biznesowa (ang. continued business justification) - Uzasadnienie biznesowe stanowi najważniejszy dokument i jest aktualizowany w każdym etapie projektu aby zapewnić, że jego realizacja jest ciągle wykonalna.Projekt realizowany zgodnie z PRINCE2 ma ciągle ważne uzasadnienie biznesowe
 • Korzystanie z doświadczeń (ang. learn from experience) - Każdy projekt utrzymuje Raport Doświadczeń oraz korzysta z doświadczeń innych projektów zarówno zakończonych jak też i trwających Członkowie zespołu uczą się wcześniejszych doświadczeń.
 • Zdefiniowane role i obowiązki (ang. defined roles and responsibiliteis) - PRINCE2 dokładnie definiuje role oraz zakres odpowiedzialności dla każdej z tych ról. Struktura organizacyjna uwzględnia interesy biznesu, użytkowników oraz dostawcy.
 • Zarządzanie etapowe (ang. Manage by stage) - Projekt jest planowany, monitorowany oraz kontrolowany etapowo.
 • Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji (ang. Manage by exception) - unika się regularnych spotkań zamiast tego paczki zadań są przypisywane członkom zespołu z określoną tolerancją dla poszczególnych aspektów. Dla każdego z celów projektu określone są tolerancje, które określają granicę dla delegowanych uprawnień
 • Koncentracja na produktach (ang. Focus on products)- realizacja projektu jest skoncentrowana na zdefiniowaniu oraz dostarczaniu produktów (spełniających określone dla nich wymagania jakościowe)
 • Dostosowanie do warunków projektu (ang. tailor to suit the project environment) - PRINCE2 powinien być zawsze dostosowana do konkretnego projektu, uwzględniając jego warunki, wielkość, złożoność, istotność, możliwości oraz ryzyka

TEMATY

Tematy PRINCE2 to siedem różnych aspektów, którymi należy się zajmować i które należy kontrolować. Tematami PRINCE2 są:

 • Uzasadnienie biznesowe (ang. Business Case) - określenie mierzalnych celów, które uzasadnia zaangażowanie określonych zasobów
 • Organizacja (ang. Organization) - definiuje role oraz odpowiedzialności poszczególnych osób w powołanym na cas realizacji projektu zespole.
 • Jakość (ang. Quality)- Zapewnienie, że wszystkie produkty spełniają postawione oczekiwania jakościowe (uzgodnione jakościowe atrybuty produktów)
 • Plany (ang. Plans) - są układane oraz zatwierdzane przed rozpoczęciem kolejnego etapu realizacji projektu. Temat plany opisuje szczegółowo kroki oraz techniki jakie powinny być zastosowane
 • Ryzyko (ang. Risk) - Utrzymywanie ryzyka na określonym poziomie, który jest akceptowalny. W jaki sposób osoby kierujące projektem zarządzają ryzykami zawartymi w planach.
 • Zmiana (ang. Change)- zarządzanie zmianami, a więc jak postępować z tymi zagadnieniami, które wykraczają poza zatwierdzony już aspekty projektu. Zmiany mogą wynikać z nieprzewidzianych problemów, wniosków o wprowadzenie zmian lub wykryciu wad jakościowych produktów
 • Postępy (ang. Progress)- mierzenie postępów w realizacji poszczególnych produktów. Monitorowanie wykonania planów oraz procedury eskalacji w przypadku gdy realizacja zaczyna odbiegać od planów

PROCESY

PRINCE2 oparta jest na procesach, które definiują konkretne działania zaprojektowanych w celu osiągnięcia określonego celu. W PRINCE2 wyróżnione jest 7 procesów:

 • Przygotowanie Projektu (ang. Starting up a procect) - Przed rozpoczęciem projektu należy zweryfikować czy projekt jest zasadny oraz wykonalny. Głównym produktem jest opracowanie Założeń Projektu, na podstawie którego Komitet Sterujący decyduje o zainicjowaniu projektu
 • Zarządzanie strategoczine projektem (ang. Directing a Project) - jest to proces w którym Komitet Sterujący sprawuje ogólną kontrolę nad całym projektem oraz podejmuje kluczowe decyzje
 • Inicjowanie projektu (ang. Initiating a Project) - Etap ten służy do szczegółowego zaplanowania. Planowane są strategie zarządzania projektem oraz mechanizmy sterowania, opracowywane jest Uzasadnienie Biznesowe. Etap ten kończy się sporządzeniem Dokumentacji Inicjowania Projektu.
 • Sterowanie Etapem (ang. Controlling a Stage ) - Za kolejne etapy realizacji projektu odpowiedzialny jest Kierownik Projektu. W ramach etapów Kierownik przydziela prace do wykonana oraz dba o to aby opracowane produkty spełniały określone wymagania jakościowe, Kierownik Projektu dba o postępy były zgodne z zatwierdzonym planem.
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (ang. Managing Product elivery ) - W tym procesie Kierownik Zespołu oraz członkowie zespołów realizują przydzielone im Grupy Zadań
 • Zarządzanie Końcem Etapu (ang. Managing a Stage Boundary) - służy do sporządzenia raportu z wyników etapu, aktualizacji Uzasadnienia Biznesowego oraz zaplanowaniu szczegółowym następnego etapu. Kierownik Projektu dostarcza informację dla Komitetu Sterującego niezbędne do podjęcia decyzji o realizacji następnego etapu
 • Zamykanie Projektu (ang. Closing a Project) - Proces ten jest podobny do procesu Zarządzania Końcem Etapu przy czym tu nie są tworzone już plany kolejnego etapu. Planowane jest tylko jak będą przebiegały przeglądy korzyści.

ŚRODOWISKO

Istotną zasadą metodyki PRINCE2 jest jej dostosowanie do danego projektu, aby odpowiadała jego warunków. Dostosowanie takie oczywiście nie może polegać na pomijaniu jakichkolwiek elementów PRINCE2, ale na adaptacji metodyki do specyficznych warunków projektu. Należy więc uwzględnić standardy firmowe oraz skalę projektu.

Dostosowanie polega w szczególności na:

 • dostosowaniu tematów
 • adaptację pojęć i języka
 • dostosowanie Opisów Produktów dla produktów zarządczych
 • adaptację opisów i ról
 • dostosowanie procesów, aby były spójny ze wszystkimi powyższymi punktami
 • zapisanie wszystkich ustaleń w Dokumentacji Inicjowania Projektu

ZALETY METODOLOGII PRINCE2

 • Ujednolicona terminologia i nazewnictwo pozwala w dużym stopniu wyeliminować problemy komunikacyjne.
 • metodyka może być zastosowana w projekcie dowolnego rodzaju projektu
 • dzięki precyzyjnemu określeniu ról i obowiązków uporządkowana jest cała struktura odpowiedzialności, eskalacji problemów oraz komunikacji
 • Jedną z podstawowych zasad jest zasada zarządzania przez wyjątki - pozwala to na eliminację niepotrzebnego zaangażowania wyższego kierownictwa
 • koncepcja “zarządzania z wykorzystaniem tolerancji” zapewnia, że efektywne wykorzystanie kadry zarządzczej;
 • Ustandaryzowanie i kompletność dokumentacji jest zapewniona poprzez dostarczenia gotowych szablonów dla wszystkich wymaganych dokumentów
 • Stosowanie metodologii PRINCE2 nie wymaga żadnych opłat autorskich, a sama metodyka jest bardzo dobrze opisana i udokumentowana, co eliminuje potrzebę wymyślania i/lub opracowywania własnych standardów

CERTYFIKACJA

Aby uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość PRINCE2 na poszczególnych poziomach można:

 • Uczyć się samodzielnie (bez szkolenia) i zarezerwować egzamin przez jedną ze współpracujących instytucaji (Acquiros, APMG, BCS, EXIN, PEOPLECERT)
 • Podejść do egzaminu na koniec szkolenia w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym (ATO - Accredited Training Organization)

Zdobycie certyfikatu wymaga zdania odpowiedniego egzaminu.

PRINCE2 Foundation

Podstawowy certyfikat, który potwierdza, że posiadacz ma wystarczającą znajomość i zrozumienie metodologii PRINCE2, pozwalającą mu na pracę w projekcie prowadzonym zgodnie z metodyką

Egzamin:

 • Nie ma wymagań wstępnych
 • Test jednokrotnego wyboru, 70 pytań, do zdania potrzebne jest minimum 50% poprawnych odpowiedzi; (na teście jest 75 pytań, spośród których 5 nie jest wliczane do ostatecznego wyniku. Uczestnik nie wie, które pytania są wliczane do wyniku.
 • Czas trwania: 60 minut
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów;

PRINCE2 Practitioner

Certyfikat ten potwierdza, że posiadacz posiada wystarczającą znajomość jak zastosować PRINCE2 w różnych sytuacjach. Osoba taka umie zastosować metodykę do konkretnego projektu.

Egzamin:

 • Wymagania wstępne: posiadanie jednego z certyfikatów: PRINCE2 Foundation, CAPM, PMP, IPMA LeveL D, IPMA Level C, IPMA Level B, IMPMA Leve A)
 • Test zawierający 8 * 10 pytań. Do zaliczenia egzaminu potrzebne jest 55% poprawnych odpowiedzi.
 • Czas trwania: 120 minut
 • Podczas egzaminu można korzystać z oficjalnego podręcznika PRINCE2

PRINCE2 Professional

Certyfikat potwierdza, że jego posiadacz może zarządzać projektem zgodnie z metodologią PRINCE2 we wszystkich aspektach życia projektu.

Egzamin:

 • Wymagania wstępne: certyfikat PRINCE2 Pracitioner
 • Dwa i pół dnia stacjonarnych warsztatów, podczas których realizowane są ćwiczenia w oparciu o fikcyjny projekt. Nie ma pisemnego egzaminu

PRINCE2 Agile Practitioner

Certyfikat potwierdza, że jego posiadacz potrafi stosować zasady metodologii PRINCE2 równolegle z zastosowaniem koncepcji zarządzania zwinnego takich jak Scrum i Kanban.

Egzamin:

 • Wymagania wstępne: certyfikat PRINCE2 Pracitioner
 • Test jednokrotnego wyboru. 50 pytań, 60% poprawnych odpowiedzi wymaganych aby zaliczyć test
 • Czas trwania: 150 minut
 • Podczas egzaminu można korzystać z oficjalnego podręcznika PRINCE2 Agile

Przydatne linki