PRZESZKOLIMY CIĘ CAŁKOWICIE ZA DARMO!

TO MOŻLIWE DZIĘKI INSTYTUCJI KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO!

Co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Wybierz szkolenie i skontaktuj się z nami

Szczegóły poniżej:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest formą wsparcia finansowego, która zaspokaja potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników. Wsparcie to ma na celu uaktualnienie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy.
Jako pracodawca dzięki KFS możesz uzyskać środki finansowe na następujące działania:

 • kursy i studia podyplomowe – mogą one wynikać z Twojej inicjatywy lub być realizowane za Twoją zgodą,
 • egzaminy, które pozwalają uzyskać dyplomy potwierdzające nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne – konieczne do podjęcia pracy zawodowej lub kształcenia po ukończonych kursach, szkoleniach czy studiach podyplomowych,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z podjętym kształceniem,
 • określenie Twoich potrzeb odnośnie kształcenia ustawicznego związanych z ubieganiem się o sfinansowanie go ze środków KFS;

o kursy i studia podyplomowe realizowane z Twojej inicjatywy lub za Twoją zgodą..

Do priorytetów wyznaczonych w ramach KFS na 2017 rok należy zaliczyć:

 • wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach:
 1. o przetwórstwo przemysłowe;
 2. o transport i gospodarka magazynowa;
 3. o opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zawodach deficytowych, zdefiniowanych w danym powiecie lub województwie,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób mogących udokumentować co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które nie posiadają prawa do emerytury pomostowej.

Może to zrobić pracodawca, za którego uważa się jednostkę organizacyjną, nawet jeśli nie posiada ona osobowości prawnej, oraz osobę fizyczną, o ile zatrudnia ona co najmniej jednego pracownika. Stanowi o tym art. 2 ust. 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).

Między pracodawcą i pracownikiem, któremu finansuje się koszty kształcenia ustawicznego, zawierana jest umowa określająca prawa i obowiązki stron. Wielkość przedsiębiorstwa wpływa na wysokość udzielonego wsparcia finansowego:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% poniesionych kosztów, jednak tylko do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • w przypadku pozostałych przedsiębiorstw – 80% poniesionych kosztów, jednak tylko do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki, które pracodawcy otrzymują z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w celu sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, są formą wsparcia, jakiego udziela się zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Starając się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego możesz liczyć na bezpłatną pomoc z naszej strony:

 • przebrniemy za Ciebie przez gąszcz formalności,
 • przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników.

Rozwijaj się razem z nami!

Autor tekstu: Wojciech Kaniuka

KONTAKT

Tel. (+48) 22 845 09 70 |E-mail:szkolenia@vavatech.pl

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) szansą na rozwój dla Ciebie i Twoich pracowników